ZostawŚlad.pl - testament

start
o serwisie
funkcje
bezpieczenstwo
pakiety
faq
regulamin
kontakt
Świadkiem przy sporządzaniu testamentu nie może być:
osoba bez pełnej zdolności do czynności prawnych;
niewidomy, głuchy lub niemy;
osoba, która nie może czytać i pisać;
osoba, która nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament;
skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.

Świadkiem przy sporządzaniu testamentu nie może być także osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być również świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

W przypadku gdy świadkiem była jedna z osób wymienionych powyżej, nieważne jest tylko postanowienie, które przysparza korzyści tej osobie, jej małżonkowi, krewnym lub powinowatym pierwszego lub drugiego stopnia albo osobie pozostającej z nią w stosunku przysposobienia. Jednakże gdy z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez nieważnego postanowienia spadkodawca nie sporządziłby testamentu danej treści, nieważny jest cały testament.
Zobacz: Najprostszy testament
Nie zarejestrowałeś się jeszcze w serwisie?
Dołącz do nas i zostaw po sobie ślad!