ZostawŚlad.pl - testament

start
o serwisie
funkcje
bezpieczenstwo
pakiety
faq
regulamin
kontakt
ART. 1 WSTĘP

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy komunikacyjnej (serwisu społecznościowego), funkcjonującej pod domeną http://zostawslad.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z załącznikami) i jego akceptacja. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik może zaakceptować zmianę Regulaminu i korzystać z Usług na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie lub wypowiedzieć Umowę na zasadach określonych w Regulaminie obowiązującym Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie wypowie Umowy, zmieniony Regulamin wchodzi w życie we wskazanym terminie. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
ART. 2 DEFINICJE

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Administrator — podmiot świadczący usługę przechowywania i upublicznienia profili Użytkowników Serwisu na portalu ZostawŚlad.pl
 2. Baza Kont - zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez Zostawślad.pl;
 3. Dane – treści, w szczególności informacje, loginy, hasła, zdjęcia, pliki audio, pliki tekstowe, wpisy, pamiętniki oraz inne pliki, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie i z którymi mogą zapoznać się inni Użytkownicy po upublicznieniu jego profilu;
 4. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://www.zostawslad.pl/register.html lub https://www.zostawslad.pl/register/premium.html, informacje oraz zapisane przez Użytkownika wszelkie Dane na Koncie, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu zostawślad.pl, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika;
 5. Konto - strona/przestrzeń serwerowa Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Dane, które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosownych zgodach danego Użytkownika;
 6. Konto Premium – udostępnione przez Administratora Użytkownikowi miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza Dane i w ramach którego administruje Danymi. Użytkownik decyduje o celach i środkach przetwarzania Danych w ramach jego Konta Premium. W zakresie Konta Premium Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje dostęp do wszystkich Usług w ramach Portalu;
 7. Konto Free - udostępnione przez Administratora Użytkownikowi miejsce na serwerze, służące do tworzenia Konta, na które Użytkownik wprowadza Dane i w ramach którego administruje Danymi. Użytkownik Konta Free korzysta z Serwisu w ograniczonym zakresie, określonym w niniejszym Regulaminie. Użytkownik decyduje o celach i środkach przetwarzania Danych w ramach jego Konta;
 8. Upublicznianie profilu (konta) - upublicznianie to moment, w którym serwis ZostawŚlad.pl w całości lub tylko w wybranych przez użytkownika fragmentach udostępnia podgląd profilu innym osobom odwiedzającym portal. Dodatkowo w momencie upublicznienia profilu zostają uruchomione dodatkowe opcje wybrane przez użytkownika, takie jak wysyłanie wiadomości pożegnalnych i bazy haseł do wskazanych wcześniej zaufanych osób. Zanim dojdzie do upublicznienia profilu użytkownik zostaje ostatecznie poproszony o zgodę na upublicznienie profilu;
 9. Upublicznianie profilu (konta) na podstawie czasu logowania - w tej opcji użytkownik wybiera czas swojego ostatniego logowania, po przekroczeniu którego, serwis automatycznie rozpocznie procedurę upublicznienia. Minimalny czas wynosi 90 dni, natomiast maksymalny 365 dni. Na przykład: użytkownik w swoim profilu wybrał opcję upublicznienia na podstawie czasu ostatniego logowania wynoszącego 100 dni. Użytkownik przez pewny okres czasu zamieszczał na swoim profilu różne treści- takie jak pamiętnik, pliki tekstowe i multimedialne, hasła do innych serwisów internetowych, a także stworzył listę wiadomości pożegnalnych. W pewnym momencie użytkownik nie zalogował na swój profil przez dłużej, niż 100 dni. Wtedy serwis uruchamia proces upublicznienia, jednocześnie udostępniając zawartość profilu, wysyłając wiadomości pożegnalne i bazę haseł od innych serwisów internetowych, do wybranych osób z listy kontaktów użytkownika, którą zamieścił na swoim profilu;
 10. Upublicznianie profilu (konta) za pośrednictwem informatorów - w tej opcji użytkownik wybiera jedną lub kilka zaufanych osób, które będą informatorami jego profilu. Można wskazać minimum jednego informatora i maksymalnie pięciu. Użytkownik podaje adresy e-mail oraz dane osób wskazanych jako informatorzy. Następnie serwis wysyła do wskazanych osób wiadomość z informacją, że właśnie zostali wybrani przez użytkownika na swoich informatorów. W tym wypadku proces upublicznienia profilu zaczyna się w momencie, w którym któryś z informatorów zgłosi śmierć użytkownika. Serwis weryfikuje tę informację, kontaktując się z pozostałymi informatorami, (jeżeli są) oraz poprzez standardowe wysłanie wiadomości z prośbą o potwierdzenie zgody użytkownika. Po zweryfikowaniu informacji, profil zostaje upubliczniony. Serwis udostępnia zawartość profilu, wysyła wiadomości pożegnalne i bazę haseł od innych serwisów internetowych, do wybranych osób z listy kontaktów użytkownika, którą zamieścił na swoim profilu; Uwaga: Trzeba pamiętać, że każda ze wskazanych przez użytkownika serwisu osób musi wyrazić zgodę, aby zostać jego informatorem, dlatego lepiej uzgodnić to z nią wcześniej.
 11. Upublicznianie profilu (konta) za pomocą „Karty Upublicznienia Konta” - wybierając tę opcję, użytkownik otrzymuje stworzoną dla niego „Kartę Upublicznienia Konta”. Karta zawiera indywidualny kod składający się z 32 znaków oraz instrukcję, jak rozpocząć procedurę upublicznienia przy pomocy zamieszczonego kodu. Kod jest wprowadzany za pośrednictwem serwisu ZostawŚlad.pl. Kartę należy wydrukować w jak najmniejszej liczbie egzemplarzy (duża liczba egzemplarzy może sprawić, że karty będą ginąc lub trafiać w nieodpowiednie ręce). Wydrukowane karty należy umieścić w wybranych miejscach lub wręczyć zaufanym osobom. Najlepiej, aby były to miejsca, które nie pozwolą na użycie karty przez inne osoby wcześniej, niż moment, w którym faktycznie profil powinien zostać upubliczniony. Osoba, która weszła w posiadanie karty, powinna zapoznać się z informacjami oraz ostrzeżeniami zawartymi na karcie. W momencie śmierci właściciela profilu, posiadacz karty powinien postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na karcie, posługując się również zawartym na niej kodem. W momencie, w którym zostaną wykonane wszystkie wskazane instrukcje, konto zostanie upublicznione. Serwis udostępnia zawartość profilu, wysyła wiadomości pożegnalne i bazę haseł od innych serwisów internetowych, do wybranych osób z listy kontaktów użytkownika, którą zamieścił na swoim profilu. Uwaga: W przypadku zniknięcia któregokolwiek egzemplarza karty za życia użytkownika, należy usunąć kartę wchodząc na swój profil i wybierając odpowiednie opcje lub skontaktować się z obsługa techniczną serwisu. Następnie można wygenerować nową wersję karty.
 12. Login/Nazwa Użytkownika - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie;
 13. Serwis/Portal - portal ZostawŚlad.pl, figurujący pod adresem internetowym http://www.zostawslad.pl, będący platformą internetową, umożliwiającą Użytkownikom zostawienie po sobie wirtualnej pamiątki po swojej śmierci;
 14. Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;
 15. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
 16. Spam - wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) umieszczane w innych miejscach Portalu, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody;
 17. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Administratorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu;
 18. sługa/Usługi - wszelkie świadczenia Administratora na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy. Użytkownik zawierając Umowę wyraża zgodę na wyświetlanie przez Administratora Usług na Koncie Użytkownika;
 19. Usługi Płatne – Usługi, za które Administrator pobiera opłatę, w szczególności jest to opłata za konto Premium;
 20. Usługa SMS Kod - umożliwia pobieranie kodów dostępu do płatnych części serwisu. Użytkownik wysyła SMS o określonej treści na wskazany numer SMS Premium. W odpowiedzi do użytkownika jest wysyłany automatycznie SMS z kodem.
 21. Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;
ART. 3 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Wlaścicelem serwisu jest firma xxx
 2. Prowadzenie przez Administratora Serwisu obejmuje przede wszystkim:
  1. stworzenie serwisu, utrzymującego oraz rozporządzającego profilami zarejestrowanych użytkowników, które zostaną ujawnione po śmierci ich właściciela, a także;
  2. udostępnianie przez Administratora przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych, a także;
  3. świadczenie innych Usług.
 3. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail) z zastrzeżeniem ustępu 4. niniejszego artykułu.
 4. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 5. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.
ART. 4 UCZESTNICTWO W SERWISIE

 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.
 3. Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych przez Administratora Usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne (z wyłączeniem Usług Płatnych).
 4. Umowa zostaje zawarta z zastrzeżeniem ust. 5. niniejszego artykułu oraz art. 9. niniejszego Regulaminu na czas nieokreślony z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej Umowa wygasa natomiast na Koncie Użytkownika zostaje przeprowadzona procedura upublicznienia profilu, zgodnie z danymi i wskazówkami zostawionymi przez użytkownika.
 6. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem https://www.zostawslad.pl/register.html lub https://www.zostawslad.pl/register/premium.html oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy.
 7. W toku procedury rejestracji Konta, Użytkownik podejmuje decyzję czy tworzone Konto jest Kontem Bezpłatnym (Free), czy Kontem Płatnym (Premium). Po podjęciu decyzji jest możliwość zmiany rodzaju Konta w późniejszym etapie zarządzania kontem. Administrator ma prawo do zmiany charakteru Konta Premium (lub jego usunięcie) na skutek braku opłaty za wymagany okres użytkowania konta.
 8. Użytkownik serwisu zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swojego adresu e-mail (za wyjątkiem tzw. tymczasowych adresów e-mail) oraz nazwy użytkownika. Użytkownik serwisu nie jest uprawniony do umieszczania w Serwisie Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej Osoby.
 9. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika serwisu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe oraz Dane osobowe umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez administratora serwisu, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;
  5. zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w serwisie w celu świadczenia przez administratora usługi upublicznienia profilu, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w serwisie udzieliły takiego zezwolenia;
  6. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;
  7. umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych Osób;
  8. zezwalam na świadczenie przez administratora Usług w ramach mojego Konta na Portalu;
  9. jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
  10. akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu;
  11. akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez administratora serwisu w szczególności umieszczanych przeze mnie w Portalu Danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań;
  12. akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez administratora wyglądu Portalu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta informacji, okien, banerów, reklam;
  13. w trosce o jakość i poziom Serwisu, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez administratora zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Podstawą usunięcia/zablokowania treści może być w szczególności Wiarygodna Wiadomość.
ART. 5 DANE OSOBOWE

 1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora serwisu, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest "xxx”, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.
 4. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, administrator może odmówić świadczenia usługi Serwisu lub innych Usług.
 5. Administrator ma również prawo, w trakcie trwania Umowy, uzależnić dalsze świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od potwierdzenia przez niego Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości, administrator może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nienadesłania w wyznaczonym terminie administrator może usunąć Konto.
 6. Dokumenty (w tym oryginały) potwierdzające tożsamość, o których mowa w ustępie 4. i 5. niniejszego artykułu, po ich zbadaniu zostaną zniszczone/usunięte.
 7. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich Usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania Danych Osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych Osób lub innych stosownych dokumentów. Nadesłanie kopii dokumentów jest dobrowolne. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość czy Osoba ma prawo umieszczać Dane Osobowe lub wizerunek, administrator może odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem, jak również zablokować Konto lub niektóre Usługi świadczone na rzecz tego Użytkownika w ramach Portalu.
 8. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.
 9. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.
 10. W przypadku powzięcia przez administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Konta Danych Osobowych (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika), administrator (niezależnie od postanowień powyższych) uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  1. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych;
  2. skierowania do Użytkownika ostrzeżenia;
  3. zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy;
  4. bezpowrotnego usunięcia Konta.
 11. Administrator uprawniony jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawnionym Osobom.
 12. Administrator po wypełnieniu Procedury Upublicznienia Profilu ma prawo do upublicznienia profilu oraz wszelkich treści w nim zawartych.
ART. 6 PRAWA AUTORSKIE

 1. Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie udziela administratorowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.
ART. 7 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Podawane przez Użytkownika Dane oraz Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Portalu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 2. Każdy Użytkownik może mieć tylko 1 (jedno) Konto (profil) odnoszące się wyłącznie do jego osoby. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym Osobom (z wyjątkiem rozpoczęcia procedury upublicznienia profilu), jak również korzystania z Kont należących do innych Osób. Zakazuje się również lawinowego, masowego (zautomatyzowanego, pół zautomatyzowanego) tworzenia Kont, w szczególności z wykorzystaniem narzędzi, o których mowa w art. 3. ust. 4. niniejszego Regulaminu.
 3. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez administratora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, administrator może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 4. Zawierając Umowę z Administratorem serwisu, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
  2. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych administratora oraz innych podmiotów;
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;
  4. niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę administratora, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;
  5. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;
  6. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;
  7. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;
  8. powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu.
 5. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Portalu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
  1. oprogramowania objętego prawami innych Osób - bez właściwego upoważnienia;
  2. oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;
 6. W ramach Portalu Użytkownicy mogą zamieszczać i rozpowszechniać za jego pośrednictwem (w przypadku upublicznienia profilu) hasła, loginy komputerowe do innych serwisów i kont mailowych. DO WYMIENIONYCH DANYCH ADMINISTRATOR NIE MA DOSTĘPU! Po wprowadzeniu danych, informacje zostają ZASZYFROWANE i będą dostępne TYLKO dla Użytkownika za każdym razem, gdy będzie odwiedzał swój profil. W momencie upublicznienia profilu, dane te zostaną wysłane do wskazanych przez Użytkownika osób.
 7. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności.
 8. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Serwisu do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu badań, analiz, sondaży opinii publicznej, jak również wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, tzn. w szczególności zabronione jest:
  1. umieszczanie Danych, tj. treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);
  2. umieszczanie Danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;
  3. uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp.;
 9. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
Art. 8. UPUBLICZNIENIE PROFILU (KONTA)

 1. Potwierdzenie zgody na upublicznienie profilu. Zanim dojdzie do upublicznienia profilu użytkownika na ZostawŚlad.pl, zostaje wysłana prośba o potwierdzenie tego faktu. W tym celu na adres e-mail podany przez użytkownika w ustawieniach jego profilu zostaje wysłana wiadomość z zapytaniem, czy faktycznie zaszły okoliczności będące podstawą do upublicznienia profilu. Użytkownik sam ustawia przedział czasu, w jakim mają być wysyłane wiadomości z prośbą o potwierdzenie. Po upływie tego czasu i braku wiadomości zwrotnej od użytkownika, rozpoczyna się proces upublicznienia profilu oraz wszystkich temu towarzyszących czynności opisanych w punktach 2-5 niniejszego artykułu.
 2. Użytkownik, w zależności od rodzaju posiadanego konta (Free lub Premium), ma możliwość wyboru jednej z trzech lub kilku opcji jednocześnie uruchomienia procedury upublicznienia. Opcje te są prezentowane poniżej:
  1. Upublicznianie profilu za pośrednictwem informatorów;
  2. Upublicznianie profilu na podstawie czasu logowania;
  3. Upublicznianie profilu za pomocą „Karty Upublicznienia Konta”;
 3. Uruchomienie procedury upublicznienia profilu następuje:
  1. po przesłaniu przez informatora informacji o śmierci użytkownika albo
  2. w przypadku nie zalogowania się użytkownika w serwisie przez określony przez niego czas albo
  3. po wypełnieniu i przesłaniu formularza zawartego na stronie: www.zostawslad.pl/zgloszenie.html.
 4. W momencie uruchomienia procedury upublicznienia profilu administrator zobowiązuję się w czasie określonym przez użytkownika do wysyłania maili informujących go o okresie pozostałym do upublicznienia jego profilu.
 5. Po zakończeniu procedury upublicznienia profilu administrator zobowiązuję się do upublicznienia profilu, wysłania przygotowanych wiadomości oraz danych dostępu powierzonych przez użytkownika do innych serwisów.
ART. 9 ZABLOKOWANIE I/LUB USUNIĘCIE KONTA

 1. Administrator ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą portalu społecznościowego lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.
 2. Administrator archiwizuje Dane gromadzone w ramach Portalu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 3. Administrator ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Konta Użytkownika ze względu na otrzymane zgłoszenie spełniające przesłanki Wiarygodnej Wiadomości do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych.
 5. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
 6. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta w drodze procedury podanej na stronie https://www.zostawslad.pl/editAccount.html. Dany Użytkownik, który w ten sposób rozwiązuje Umowę, oświadcza, że jest świadomy jednoczesnego bezpowrotnego dla tego Użytkownika usunięcia jego Danych.
 7. Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont.
 8. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta, Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Portalu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:
  1. należytego rozliczenia usług w ramach Portalu;
  2. należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika;
  3. objęcia Użytkowników szczególną ochroną.
 9. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora poprzez zablokowanie jak i usunięcie Konta, niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacji:
  1. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników oraz osób trzecich lub Administratora;
  2. umieszczenia na Koncie treści, muzyki, zdjęć obiektywnie mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu;
  3. otrzymania przez Administratora Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi (Danymi Osobowymi) działalności danego Użytkownika;
  4. otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi działalności danego Użytkownika;
  5. kierowania do innych Użytkowników treści naruszających w obiektywnej ocenie dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób.
 10. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator zastrzega sobie prawo zarówno do zablokowania Konta Użytkownika, zablokowania możliwości upublicznienia profilu w ramach Serwisu, jak i usunięcia Konta – co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Administratora.
 11. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez Administratora, założenie nowego Konta przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody Administratora.
ART. 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę Danych zgromadzonych na kontach Użytkowników w wyniku okoliczności niezależnych od Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości wysyłanych przez Użytkowników w momencie upublicznienia profilu. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Wiadomości, Dane, Loginy i Hasła) przekazywane i upublicznione przez Użytkowników. Treści (w tym Wiadomości, Dane, Loginy i Hasła) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przekazanie w ramach Upublicznienia Profilu wszelkich wiadomości, danych, loginów oraz haseł do serwisów internetowych, kont mailowych itp.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do Administratora przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych, Loginów, Haseł, Zdjęć lub Wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował Dane.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.
ART. 11 SYSTEM PŁATNOŚCI

 1. Zasady funkcjonowania
  1. System Płatności obsługiwany jest przez serwis Dotpay, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków.
  2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
  3. Płatności mogą być dokonywane tylko i wyłącznie poprzez wysłanie odpowiedniego sms-a lub za pośrednictwem serwisu DotPay poprzez wybranie opcji płatności na stronie www.zostawslad.pl
  4. Czynności dokonywane w ramach systemu nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do systemu nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego.
  5. Płatności są systemem szybkiego regulowania zobowiązań użytkowników serwisu Zostawslad.pl wobec serwisu Zostawslad.pl z tytułu dokonanego zakupu usługi.
  6. W ramach Płatności możliwe jest dokonywanie wpłat wyłącznie polskimi środkami płatniczymi i na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem serwisu Dotpay.pl.
  7. Świadczenie usług przez Płatności ma charakter odpłatny.
 2. Użytkownik i sposoby jego weryfikacji
  1. Użytkownikiem sytemu Płatności może być osoba fizyczna, która ukończyła osiemnasty rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem systemu Płatności może być również osoba, które nie ukończyła 18 lat, ale działa w ramach przyznanej jej zdolności.
  2. System Płatności nie może być wykorzystywany do realizacji płatności innych, aniżeli zobowiązania wobec serwisu Zostawslad.pl.
  3. Każda osoba zamierzająca wykupić Konto Premium wyraża zgodę na automatyczne przekazanie danych osobowych oraz teleadresowych do systemu Płatności, obsługiwanego przez Dotpay, niezbędnych do prawidłowej obsługi, a także oceny ryzyka zawieranej transakcji.
  4. System Płatności Dotpay jest uprawniony do żądania od zgłaszających się osób wszelkich innych danych niezbędnych do oceny ryzyka zawieranej transakcji.
 3. Treść usługi, zawarcie umowy, odstąpienia od umowy
  1. Użytkownik wypełnia formularz o dokonanie wpłaty, na stronie firmy Dotpay.pl do dokonania przelewu.
  2. Udostępnienie konta Użytkownikowi następuje po dokonaniu opłaty aktywacyjnej. Konto zostaje udostępnione Użytkownikowi na 1 rok od daty płatności
  3. Z chwilą złożenia formularza o dokonanie wpłaty Użytkownik dokonuje wpłaty na rzecz serwisu Zostawslad.pl równowartość kwoty 12zł (za cały rok z góry). Brak wymaganej wpłaty w ciągu 7 dni od daty złożenia formularza powoduje unieważnienie wniosku i skasowanie danych rejestracyjnych na stronie Zostawslad.pl
  4. Po upływie roku od aktywacji konta, w celu przedłużenia ważności konta, Użytkownik jest zobowiązany do dokonania opłaty rocznej w terminie do 7 dni od daty, w której mija ważność konta. W przeciwnym razie jego konto zmieni status na konto darmowe z wszystkimi tego konsekwencjami. Tzn. jeżeli użytkownik posiadał na koncie PREMIUM np. 10 kontaktów, to po upływie 7 dni od wygaśnięcia konta PREMIUM ilość kontaktów zostanie zredukowana do 3 po losowym usunięciu nadmiarowych kontaktów. To samo odnosi się do pozostałych plików czy wpisów, które użytkownik umieścił na swoim koncie PREMIUM. Zostaną losowo zredukowane, jeżeli przekraczają ilość doswoloną dla konta typu Free. W związku z powyższym, użytkownik po wygaśnięciu konta PREMIUM ma 7 dni na odnowienie tego konta albo usunięcie z niego wybranych wpisów czy plików nadmiarowych.
   Informacja o konieczności przedłużenia ważności konta PREMIUM pojawia się jeżeli do końca okresu rozliczeniowego pozostało 60 dni lub mniej.
  5. Po dokonaniu przelewu następuje automatyczne przydzielenie konta Premium.
  6. Każdy użytkownik zobowiązany jest do utrzymywania tylko jednego konta w ramach serwisu Zostawslad.pl.
  7. Zawarcie umowy między Użytkownikiem (Płacącym) a serwisem Zostawslad.pl poprzez serwis Dotpay następuje w chwili złożenia formularza zgłoszeniowego i dokonania wpłaty, o której mowa w pkt. 3.
  8. System Płatności Dotpay informuje Użytkownika i Serwis Zostawslad.pl o dokonanej płatności.
  9. W przypadku gdy dokonana płatność zostaje z jakichkolwiek powodów zwrócona System Płatności informuje bezzwłocznie o tym Użytkownika i postawi wpłaconą kwotę do dyspozycji Użytkownika.
  10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za złe działanie serwisu płatności DotPay lub płatności poprzez sms
  11. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usług świadczonych przez Serwis w ciągu 7 dni od daty zakupu. W takim przypadku opłata aktywacyjna zostanie zwrócona na konto Użytkownika
  12. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zaprzestanie działania serwisu z powodów od niego niezależnych. W takim przypadku Użytkownik nie ma prawa roszczeń do zwrotu opłat rocznych oraz aktywacyjnych
 4. Postępowanie reklamacyjne, odpowiedzialność Użytkownika i Dotpay
  1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez Płatności usługi w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku o dokonanie wpłaty na rzecz serwisu Zostawslad.pl. Reklamacje złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Dotpay ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za dokonanie wpłaty kwoty niezgodnie z udzielonym zleceniem. Dotyczy to dokonania wpłaty na rzecz innej osoby/firmy aniżeli określona w zleceniu.
 5. Zmiany regulaminu
  1. Dotpay odpowiada do wysokości wpłacanej kwoty i zobowiązuje się ją zwrócić Użytkownikowi. Dotpay nie ponosi odpowiedzialności jeżeli wadliwość dokonanej wpłaty wynika z winy Użytkownika.
  2. Niniejszym regulamin może zostać zmieniony poprzez Dotpay. Informacja o zmianach regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Dotpay poinformuje na swojej stronie internetowej.
ART. 12 REKLAMACJE

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego do Administratora w formie poczty elektronicznej wysłanej na adres: kontakt@zostawslad.pl
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu.
 5. Przed zadaniem pytania lub zgłoszenia problemu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy dostępnej pod adresem http://www.zostawslad.pl/pomoc.html.
 6. Szczegółowe zasady i tryb rozpatrywania reklamacji w zakresie Świadczeń zostały uregulowane w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
ART. 13 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 1. Regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://www.zostawslad.pl/termsOfUse.html.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom, z zastrzeżeniem ust. 3. niniejszego artykułu.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
 4. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnienia w ramach Serwisu.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i Administratora serwisu.
 6. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
Nie zarejestrowałeś się jeszcze w serwisie?
Dołącz do nas i zostaw po sobie ślad!